styrelsen

styrelsens ledamöter

Lennart Uller
Överste
Lennart Uller blev officer 1965 och var bland annat chef för Norrlands artilleriregemente i Östersund (A4), samt Artilleri- och ingenjörshögskolan (AIHS) och senare Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och har varit säkerhetspolitisk kommentator i TV. Överste Uller har skrivit många artiklar om aktuella militära frågor. I stiftelsens styrelse innehar han posten som ordförande.

Ingvar Gustafsson
Överste av 1. graden
Ingvar Gustafsson både påbörjade och avslutade sin militära bana i hemstaden Östersund som fördelningschef och slutligen försvarsområdesbefälhavare. Han var bataljonschef på I 22 i Kiruna och har innehaft en rad befattningar vid till exempel Infanteriets kadettskola, Lantmäteriet, milostaberna i Östersund och Boden samt vid Arméstaben. Ingvar är också regementshistorisk författare och chef och beskyddare för Pennan & Svärdets Mobförrådet.

Gustaf von Hofsten
Kommendör av 1. graden
Gustaf von Hofsten tog officersexamen 1964, efter att ha utbildat sig till marinintendent. Han har tjänstgjort på olika fartyg och fartygsförband med tjänsten som stabsintendent vid Kustflottan som sista sjötjänstbefattning. Efter det att kommendör von Hofsten gått iland 1981 tjänstgjorde han främst i högre administrativa chefsbefattningar vid Försvarets materielverk, Försvarsstaben och Högkvarteret. Han är stiftelsens marinhistoriske expert och ansvarig för Nautiska klubben i Pennan & Svärdet.


Margareta Beckman
Tidigare chef för Krigsarkivets forskningsbibliotek
Margareta Beckman inledde i samband med chefspositionen för Krigsarkivets forskningsbibliotek en framgångsrik författarkarriär inom huvudsakligen äldre militärhistoria och har även översatt franska och tyska verk i detta ämne.
Hon har särskilt publicerat sig inom äldre historia och Europas utveckling under 17- och 1800-talen. Beckman är stiftelsens kvalitetsansvariga och medverkar i Pennan & Svärdets digitala utveckling som it- och webbstrateg.

Peter Källoff
Major
Peter Källoff var pansarofficer i Skövde i 12 år innan han blev uttagen till arméflyget. Han har arbetat som helikopterpilot i arméflyget och hade en ledande roll vid införandet av Hkp 9-systemet för pansarbekämpning. Han avslutade sin karriär vid Arméns flygcentrum i Boden. Major Källoff är en stor flygentusiast, har deltagit i skrivandet av arméflygets historia och är verksam som museilärare vid Flygvapenmuseum i Linköping.

Carl-Fredrik Geust
Tidigare på ledande poster i finländskt näringsliv, expert på finländskt militärväsen, diplomingenjör, tekn. dr. hc.

Carl-Fredrik Geust är stiftelsens finländske representant och har en gedigen militärteknisk och militär bakgrund. Han har verkat inom det militärtekniska området – med militärt flyg som specialitet – under flera decennier. Geust har skrivit ett 15-tal flyghistoriska verk och därtill ett oräkneligt antal flyg- och militärhistoriska artiklar. Han är en ledande internationell flyghistorisk expert och har ofta framträtt som sakkunnig i rysk och finländsk radio och tv. Geust är även medlem i ett flertal internationella organisationer i främst Finland, Ryssland, USA och Ukraina.

Per-Anders Lundström
Styresman, fil. kand., DIHR
Per-Anders Lundström är tillsammans med överste Lennart Uller och major Curt Johansson (1918 – 2012) grundare av hela SMB:s verksamhet. Han har tidigare skrivit flera regementshistoriska verk om bland annat Norrlands artilleriregemente (A4), Göta ingenjörkår och Arméflyget. Han ansvarar som styresman för hela SMB:s verksamhet och utveckling inför styrelsen. Han driver det dagliga arbetet med bland annat Pennan & Svärdet med oerhörd entusiasm.